Nghiêm Lễ

Nghiêm Lễ là gì? Nghiêm Lễ – Lễ là lối chào của Vovinam Việt Võ Đạo qua 2 động tác Nghiêm-Lễ và Lễ.

Mười Điều Tâm Niệm

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo có mười điều tâm niệm để rèn luyện kỷ luật, võ thuật, võ đạo, nhân cách, đối nhân …