Chiến Lược số 15

Chiến lược số 15 của Vovinam Việt Võ Đạo  là đòn liên hoàn được thực hiện cả 2 bên trái và phải. Đòn căn bản …

Chiến Lược số 14

Chiến lược số 14 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được thi triển cả 2 bên trái và phải. Đòn căn bản …

Chiến Lược số 13

Chiến lược số 13 của Vovinam là đòn liên hoàn được thi triển cả 2 bên trái và phải. Tấn pháp sử dụng trong chiến …

Chiến Lược số 12

Chiến lược số 12 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được đánh cả 2 bên trái và phải. Tấn pháp sử dụng …

Chiến Lược số 11

Chiến lược số 11 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn đánh rất tinh tế và hiệu quả được kết hợp bởi 2 đòn: đấm …

Chiến lược số 10

Chiến lược số 10 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công với 6 đòn liên hoàn bao gồm: đấm thẳng, đấm lao, đấm …

Chiến lược số 9

Chiến lược số 9 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công liên hoàn sử dụng cước pháp. Chiến lược số 9 sử dụng hai đòn …

Chiến lược số 8

Chiến lược số 8 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn tấn công liên hoàn bằng chân được kết hợp bởi: tảo địa cước, đạp …

Chiến lược số 7

Chiến lược số 7 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được kết hợp bởi đòn song chém cạnh tay và đòn chỏ …

Chiến lược số 6

Chiến lược số 6 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn đánh liên hoàn được kết hợp từ 3 đòn căn bản: lối chém cạnh …

Chiến lược số 5

Chiến lược số 5 của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn kết hợp giữa đá thẳng – đấm thẳng và đấm …

Chiến lược số 4

Chiến lược số 4 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được ứng dụng cực kỳ hữu hiệu cả lúc công và lúc thủ.

Chiến lược số 3

Chiến lược số 3 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được kết hợp bởi các đòn thế: đấm móc ngang, đấm phạt …

Chiến lược số 2

Chiến lược số 2 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn liên hoàn được ghép từ đòn đấm thẳng và đòn chém quét.

Chiến lược số 1

Chiến lược số 1 của Vovinam Việt Võ Đạo là đòn chiến lược (đánh liên hoàn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ …